Home  /  Film  /  Competition

30 Days of Shoegazing
卓霈欣 Pei Hsin CHO〡德國 Germany
Blanket Talk
李季恬、張珊嫚、彭家瑋 Jennifer LI, Samantha CHANG, Chia Wei PENG〡臺灣 Taiwan
你讓我看起來像個怪胎 ​You Make Me Look Like a Freak
楊竣傑 Jyun Jie YANG〡臺灣 Taiwan
害怕被碰觸的女孩 A Girl Who's Afraid of Touching People
黃亮昕 Liang Hsin HUANG〡臺灣、英國 Taiwan, UK
山川壯麗 Little Hilly
黃勻弦、廖珮妤 Yun Hsien HUANG, Pei Yu LIAO〡臺灣 Taiwan
當沉默來的時候 When the Silence Comes
張郡庭 Chun Ting CHANG〡​臺灣 Taiwan
綻放之種 Blüte
劉靜怡 Raito LOW Jing Yi〡臺灣 Taiwan